Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
 

ARŞ.GÖR.DR. SEZER ERER


Özgeçmiş


1977 yılında Ankara’da doğdum. İlköğrenimime burada başladıktan sonra, Konya’da devam ettim. Konya Anadolu Lisesi’nden 1995 yılında mezun oldum. 1996 yılında kazandığım Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 2002 yılında mezun oldum. Yaklaşık 1.5 sene boyunca Ankara’da, özel bir klinikte ve 6 ay boyunca özel bir Mezbaha’da Veteriner Hekim olarak görev yaptım. 2003 yılının Ocak ayında, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp-Deontoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimime başladım. “Bursa Tabip Odası Onur Kurulu Dosyalarında Tıp Etiği Sorunlarının Değerlendirilmesi” başlıklı doktora tezimi 2007 yılında tamamladım. Halen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktayım.


 

Yayınlar

Üye olduğu bilimsel ve mesleki topluluklar

İletişim

Arş.Gör.Dr. Sezer Erer

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deontoloji Anabilim Dalı

Görükle, Bursa

 

Tel: 0224 2953960

e-posta: sezistan@yahoo.com

 


 

YAYINLAR

 

Makaleler

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler

1. Erer S, Erdemir DA. Bursa Karamustafa Kaplıcasının Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Geleneksel Önemi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 2004; 12(1):44-50.
2. Erer S. Bursa Kükürtlü Kaplıcalarının Tarihsel Gelişimi ve Türk Tıp Tarihi Açısından Önemi. Tıp Etiği-Tarihi-Hukuku Dergisi, 2004; 12(3): 189-195.
3. Erer S. Meme Kanserinde Hasta-Hekim İlişkileri ve Etik İkilemler. Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi 2004; 12(4): 263-269.
4. Erer S, Atıcı E. Türk Tıp Tarihinde Mumyalama ve Bazı Orijinal Sonuçlar. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi. 2004; 213: 37-43.
5. Erer S, Atıcı E. Üriner Sistem Hastalıklarında Bitkilerle Tedaviler ve İstanbul ve Bursa Aktarlarından Örnekler. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2005; 13(2): 120-124.

Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler

1. Erer S, Atıcı E, Erdemir AD. The Views of Cancer Patients on Patient Rights in the Context of Information and Autonomy Journal of Medical Ethics. In press
2. Erer S, Düzbakar Ö, Erdemir AD. A Forensic Autopsy Case Belonging to 19th Century in Turkey. JISHIM 2006; 5(10). In press

Kitaplar, kitap bölümleri

1. Erer S. Kolon Kanserinde Hasta-Hekim İlişkisi ve Ortaya Çıkan Etik İkilemler. Medikal Etik (Davranış Bilimleri, Psikiyatri ve Ahlak ile Tıp Etiğinin Etkileşimi-Bireyin Profili Özelinde-) Cilt 5, İstanbul: Yüce Yayım, 2004: 104-114.
2. Erdemir AD, Atıcı E, Öncel Ö, Erer S. Diş Hekimliğinde Korku ve Etik (Bursa’da Dental Korku ile İlgili Veriler – İlgili Yasa ve Tüzükler –. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2008.
 

Kitap editörlükleri

1. I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı. Editörler: Erdemir AD, Öncel Ö, Zeytin Z, Türkmen HÖ, Erer S, Ertin H, Atıcı E. İstanbul: Nobel Kitabevi, 2007. s. 983.
2. I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı. Editörler: Erdemir AD, Küçükdağ Y, Öncel Ö, Okka B, Erer S. İstanbul 2008.

Kongrelerde sunulan bildiriler

Ulusal kongrelerde sunulan bildiriler


1. Atıcı E, Erer S. Araştırma Etik Kurullarında Biyoistatistik Uzmanının Önemi. VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. Bursa 20-22 Eylül 2005. Bildiri Kitabı (Kan İ, ed.) Bursa: U.Ü. Basımevi 2005: 468-479.
2. Erer S, Atıcı E. 19. Yüzyılda Kayseri’de Kolera Salgınlarıyla ilgili Belgeler ve Bazı Sonuçlar. IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi. Kayseri 24-27 Mayıs 2006. Kongre Kitabı. (Kahya E, Şar S, Ataç A, Mazıcıoğlu M, ed.) Ankara: Nobel, 2006: 314-322.
3. Erdemir DA, Öncel Ö, Erer S. Prof. Dr. Bedii N. Şehsuvaroğlu ve Tıp Folkloruna Bakışı. V. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri. Denizli 24-26 Mayıs 2007. s.7.

Uluslararası kongrelerde sunulan bildiriler

1. Atıcı E, Erer S. The Attitutes o the Cancer Patients in Uludag University Faculty of Medicine Regardig Briefing. International Joint Bioethics Congress on Inter-Cultural Bioethics: Asia and the West. Şanlıurfa-Turkey 14-18 November, 2005. Procceding Book 2005: 102-104.
2. Erer S, Atıcı E. The Attitutes o the Cancer Patients in Uludag University Faculty of Medicine Regardig Patient Rights: from the briefing and autonomy aspect. International Joint Bioethics Congress on Inter-Cultural Bioethics: Asia and the West Şanlıurfa-Turkey 14-18 November, 2005. Proceeding Book 2005:187-188.
3. Erer S, Atıcı E. A Document About “Informed Consent” in the History of Turkish Medical Ethics and Some Results. 40th International Congress on the History of Medicine.Budapest-Hungary August 26-30, 2006. Vol, 1 2006: 161-163.
4. Demirhan Erdemir A, Erer S, Atıcı E, Öncel Ö. A Perspective of Bursa Hotsprings from the point of view of the History of Hydrotheraphy. 3rd Meeting of the International Society for the History of Medicine. Patra-Greece 11-14 September, 2005. Analecta Historico Medica IV (Viesca C, Tricot JP eds.), 2006: 61- 71.
5. Erdemir AD, Öncel Ö, Erer S, Atıcı E. Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu’nun Organ ve Doku Aktarımının Deontolojik Yönleri ile İlgili Görüşleri. I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı. Antalya 17-20 Ekim 2007: 803-809.
6. Erer S, Atıcı E. Organ Nakli Merkezleri. I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı. Antalya 17-20 Ekim 2007: 971-975.
7. Atıcı E, Erer S. Organ Bağışı. I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı. Antalya 17-20 Ekim 2007: 977-983.
8. Erer S, Erdemir DA. A General View of Education of Anatomy in Turkey in the Nineteenth Century, Studies of Cadavers and Some Ottoman Archives’ Documents. 3rd Balkan Congress on the History of Medicine Thessaloniki 29 November – 1 December 2007. Abstract Book 2007: 37.
9. Erdemir DA, Başağaoğlu İ, Erer S. The Importance of the Turkish Society for the History of Medicine, Its Activities and Some Results. 3rd Balkan Congress on the History of Medicine Thessaloniki 29 November – 1 December 2007. Abstract Book 2007: 28.
10. Atıcı E, Erer S. Türkiye’deki Yasal Düzenlemelerde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri. I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı. Konya 20-24 Mayıs 2008.
11. Erer S, Atıcı E. Selçuklu ve Osmanlılarda Müzikle Tedavi Yapılan Hastaneler. I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı. Konya 20-24 Mayıs 2008.
12. Erdemir DA, Erer S. Sahte Rapor Düzenlenmesi İle İlgili Bir Belge ve Türk Tıp Etiği Tarihindeki Yeri. I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı. Konya 20-24 Mayıs 2008.
13. Atıcı E, Erer S. İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’nden Mezun Olan İlk Kadın Hekimler. I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı. Konya 20-24 Mayıs 2008.
14. Erer S, Atıcı E. Şifâü’l-Eskâm ve Devâü’l-Âlâm’da Mumyalama. I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı. Konya 20-24 Mayıs 2008.

Doktora tezi

Bursa Tabip Odası Onur Kurulu Dosyalarında Tıp Etiği Sorunlarının Değerlendirilmesi” Danışman: Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir. U.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2007, Bursa.