Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
 

PROF.DR. M. MURAT CİVANER                                                                                 English


1985-92 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldım. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden "Halk Sağlığı" alanında doktora derecesi aldım. Tez konum, "Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Dosyalarına Yansıyan Olgularda Tıbbi Etik İhlallerinin İncelenmesi" idi.

1999-2002 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Etik AD'da öğretim görevlisi olarak çalıştım. 2002 yılında araştırma görevlisi kadrosuna geçtim ve 2002-3 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji AD'da doktora programına katıldım. "Türkiye'de İlaç Şirketlerinin Kullandıkları Pazarlama Yöntemleri ve Hekimleri Bu Konudaki Değerlendirmelerinin Etik Açıdan Sorgulanması" isimli tezi savunarak 2006 yılında "Tıp Etiği ve Tıp Tarihi" alanında doktora derecesi aldım. 2010 yılında Tıp Etiği ve Tıp Tarihi alanında doçentlik ünvanı almaya hak kazandım. Halen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.

Öncelikli çalışma alanlarım;
- Sağlık çalışanlarıın tıbbi endüstri ile ilişkileri
- Sağlık politikalarının sağlık hakkı ve mesleki değerler üzerine etkileri
- Klinik etik
- Hizmet sunma yükümlülüğünün sınırları
- Yaşamın son döneminde etik sorunları
- Organ aktarımına ilişkin etik sorunları
- Araştırma ve yayın etiği
- Olağandışı durumlarda etik sorunları

Klinik etik alanındaki çalışmalarım 2017 yılında "Hans-Joachim Schwager Uluslararası Klinik Etik Ödülü" ile ödüllendirildi.
http://www.clinical-ethics.org/hans-joachim-schwager-award/2017-singapore/

Dünya Tabipler Birliği Tıp Etiği Komitesi için 2016-2017 döneminden bu yana "Official Advisor" olarak çalışmaktayım.

 

Seçilmiş yayınlar 

 

Kitap

Kitap içinde bölümler

 • Akpınar M, Elçi Ö, Civaner M. Care Drain. İçinde: H. Ten Have (ed.), Encyclopedia of Global Bioethics. Springer International Publishing, 2016. DOI 10.1007/978-3-319-05544-2_68-1.
 • Civaner M. Data Safety. İçinde: H. Ten Have (ed.), Encyclopedia of Global Bioethics. Springer International Publishing:2016. DOI 10.1007/978-3-319-05544-2_445-1.
 • Civaner M. Toplumsal sözleşmenin çözülüşü: Sağlık piyasasında etik. İçinde: Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır.İstanbul:Hayy Kitap, 2013. s.91-99.
 • Civaner M. Etik kurulları etik değerlerini koruyabilir mi? İçinde: Terzi C (ed.). Kapitalizmin kıskacında doğa, toplum ve bilim. Onur Hamzaoğlu Olayı. İstanbul:Yordam kitap, 2013. s.171-183.
 • Civaner M. Beden üzerine diyaloglar. İçinde: Elcik G, Özenç TB (ed.). Bedende Kıpırdanmalar. İstanbul:Varlık Yayınları, 2010.
 • Civaner M. İlaç şirketlerinin pazarlama yöntemleri ve hekimlere etkileri. İçinde: Medikal Etik - 6. İstanbul:Yüce Yayım, 2006. s. 62-72.
 • Civaner M. Ahlak felsefesinde çıkarım çözümlemesi. İçinde: Medikal Etik - 6. İstanbul:Yüce Yayım, 2006. s. 119-31.

Ulusal dergilerde yayımlanmış makaleler

 • Civaner M. Hekimin modern tıp dışı yöntemlere yaklaşımı nasıl olmalı? Toplum ve Hekim, 2017;32(1):9-13.
 • Civaner M. Halk Sağlığı disiplininin etik değerleri ve ilkeleri. Turk J Public Health 2015;13(2):160-7.
 • Civaner M. Tıp Etiği argümanları bilimsel bilgi ve belli değerlerle uyumlu olmalı. Türkiye Biyoetik Dergisi, 2015;2(3):174-86.
 • Civaner M. Hekimin bulaşıcı hastalık taşıyan hastaya sağlık hizmeti sunma ödevi: Nereye kadar? Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi 2007;15(3):166-175.
 • Civaner M. Önemli bir etik sorun alanı olarak yaşamın son dönemi. Toplum ve Hekim, 2003;18(2):148-51.
 • Civaner M, Terzi C. Hastanın kendi kaderini tayin hakkı: Aydınlatılmış Onam. Ulusal Cerrahi Dergisi, 2001;17(2):82-91.
 • Civaner M, Demiral Y, Şemin S, Amato Z. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan öğretim elemanlarının yayın etiği konusundaki bilgi ve görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000;14(2):161-9.

Uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleler

Çeviriler

 • Tıp Etiği Elkitabı. Türk Tabipleri Birliği yayını, Ankara, 2017. (Medical Ethics Manual. World Medical Association, 2015)
 • Biyoetik Kurulların Oluşturulması. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 2008. (Establishing Bioethics Committees – Guide No.1. UNESCO Division of Ethics of Science and Technology. UNESCO:Paris, 2005.) - (Bir çeviri kurulu ile birlikte)
 • Biyoetik Kurullar İş Başında: Çalışma Biçimleri ve Politikalar. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 2008.  (Bioethics Committees at Work: Procedures and Policies - Guide No.2. UNESCO Division of Ethics of Science and Technology. UNESCO:Paris, 2005.) - (Bir çeviri kurulu ile birlikte)
 • UNESCO - Tıp Öğrencileri ve Hekimler için Örneklerle Aydınlatılmış Onam. Ankara Üniversitesi yayını, Ankara, 2004, s.24-35. (Informed Consent. UNESCO, 2003)
   


İletişim

 

Prof.Dr. M. Murat Civaner

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Görükle, 16059, Bursa

 

T: 224.295 4272

mcivaner@gmail.com